ਇਕੋ ਸਟਾਪ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ

ਇਕੋ ਸਟਾਪ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ

ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ. ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰੰਗ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਵ ਜਾਂ ਬੁਣਾਈ ਕਪਾਹ, ਡੈਕਰਨ, ਸਣ, ਰੇਸ਼ਮ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਕਸਮੀਮਰੀ, ਤੌਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ.